å®Ê-’¹© ¦Kp´

Âë-©-®Ï-ÊN: ¯ÃÊ-¦ç-šËdÊ å®Ê-’¹©Õ:- ¤Ä«Û-ÂË©ð, ¯çªáu:- 100 NÕ.-M.-, X¾¢ÍŒ-ŸÄª¹:- 100 “’Ã.- Âî„Ã:- 2..

-„ê½®¾Õ-©ï-ÍÃaª½Õ...ƒÂ¹åXj Âí-ÅŒh-ŸÄª½Õ-©ð-x --„ç-@Çx-Lq¢-Ÿä!

“æX¹~-Â¹×œË Â©ð ‚©ð-*¢* ®ÏE-«Ö©Õ Íäæ®h «Õ¢* X¶¾L-ÅÃ©ä «²Äh-§äÕ„çÖ! ƪáÅä ŠÂ¹ˆ-²ÄJ ²Ädªý ÆE-XÏ¢-ÍŒÕ-Âí-¯Ão¹ “X¾-A-²ÄK ‚ ÅŒª½£¾É ¹Ÿ±¿Lo ‡¢ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢....

Comments
-
Recommend
-
Views
-
FileName
Your Rating:
-
Overall Rating:
-