Radiance
Comments
10
Recommend
21
Views
28726
D¤Ä«R ÂÃ-ÊÕ¹-©Õ
…Ÿîu’¹Õ©Â¹×, XÏ¢-͵ŒÊª½xÂ¹× ‚ªî’¹uÂê½Õf©Õ
®¾«Õ®¾h „çjŸ¿u殫-©Ö -ƒÂ¹ …*ÅŒ-„äÕ
*ÂËÅŒq X¾JNÕA ‡Ah„äÅŒ
ÆEo wåXj„ä{Õ ‚®¾ÕX¾“Ōթ©ð Æ«Õ©Õ
®¾ªÃˆª½Õ Ÿ¿„Ñǯé „çÕª½Õ’¹ÕÂ¹× EŸµ¿Õ©Õ
®¾OÕ¹~ ®¾-«Ö-„ä-¬Á¢©ð -Åç-©¢’Ã-º -«á-Èu-«Õ¢-“A ê®Ԃªý Eª½g§ŒÖ©Õ
-ÅŒyª½-©ð „äÅŒÊ ®¾«ª½ºåXj Eª½g§ŒÖEÂË £¾ÉOÕ
¯äœ¿Õ ©Ç¢ÍµŒÊ¢’à Âê½Õf-© X¾¢XϺÌ
-¨-¯Ã-œ¿Õ Ð å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-Ÿþ
Åç©¢-’ú “X¾¦µ¼ÕÅŒy …Ÿîu-’¹Õ©Õ, …¤Ä-ŸµÄu-§Œá©Õ, é’>-˜ãœþ ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ©Õ, åXÊ¥-Ê-ª½xÂ¹× «áÈu-«Õ¢“A ê®Ô-‚ªý D¤Ä-«R ÂÃÊÕ-¹ÊÕ “X¾Â¹-šË¢-Íê½Õ.- „ÃJÂË X¾ÜJh’à …*ÅŒ „çjŸ¿u¢ Æ¢C¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× O©Õ’à ‚ªî-’¹u-ÂÃ-ª½Õf© èÇKÂË ‚Ÿä-¬Ç-L-ÍÃaª½Õ.- …Ÿîu-’¹Õ© ÊÕ¢* ‡©Ç¢šË “XÔNÕ§ŒÕ¢ «®¾Ö-©Õ-Íä-§ŒÕª½Õ.- ’¹ÅŒ¢©ð «ÖC-J’à „çjŸ¿u-*-ÂË-ÅŒqÂ¹× «u§ŒÕ X¾J-NÕB …¢œ¿Ÿ¿Õ.- Æ¢Åà “X¾¦µ¼Õ-ÅŒy„äÕ ¦µ¼J-®¾Õh¢C.- ªÃ†¾Z¢-©ðE ÆEo wåXj„ä{Õ ‚®¾Õ-X¾-“Ōթðx „çjŸ¿u-*-ÂË-ÅŒq-©Â¹× \ªÃp-{Õx-Íä-²Äh-«ÕE, “X¾¦µ¼ÕÅŒy Ÿ¿„Ã-‘Ç-¯Ã©ðx „çÕª½Õ-é’jÊ «®¾-ÅŒÕ©Õ Â¹Lp-²Äh-«ÕE ®Ô‡¢ „ç©x-œË¢-Íê½Õ.- ÂíÅŒh ‚ªî-’¹u-ÂÃ-ª½Õf© X¾¢XÏ-ºÌE ¦ÕŸµ¿-„ê½¢ ©Ç¢ÍµŒ-Ê¢’à “¤Äª½¢-Gµ-²Äh-«ÕE Íç¤Äpª½Õ.- “X¾A …ŸîuU ®¾¢ÅŒ%XÏh Í碟ä©Ç D¤Ä-«R ÅŒªÃyÅŒ „äÅŒÊ ®¾«-ª½-ºåXj NŸµÄÊ Eª½g§ŒÕ¢ B®¾Õ-¹ע-šÇ-«ÕE ÅçL-¤Äª½Õ.- ²ò«Õ-„ê½¢ …Ÿîu’¹ ®¾¢X¶¾Ö-©Â¹× ƒ*aÊ £¾ÉOÕ “X¾Âê½¢.-.- «Õ¢’¹-@Á-„ê½¢ ®Ô‡¢ ®¾*-„Ã-©-§ŒÕ¢©ð ‚ªî-’¹u-ÂÃ-ª½Õf©Õ, XÔ‚ªý®Ô Æ¢¬Ç-©åXj …Êo-ÅŒ-²Änªá ®¾«Ö-„ä¬Á¢ \ªÃp-{Õ-Íä-¬Çª½Õ.- …X¾ «áÈu-«Õ¢“A ªÃ•§ŒÕu, “X¾¦µ¼ÕÅŒy “X¾ŸµÄÊ Âê½u-Ÿ¿Jz ªÃ°-„þ-¬Áª½t, ®Ô‡¢ æX†Ô «áÈu-ÂÃ-ª½u-Ÿ¿Jz ÊJq¢-’¹-ªÃ«Û, „çjŸ¿u-‚-ªî-’¹u-¬ÇÈ «áÈu-ÂÃ-ª½u-Ÿ¿Jz ®¾Õêª-†ý-ÍŒ¢ŸÄ, ‚ªî-’¹u¡ ®Ô¨„î Ÿµ¿ÊÕ¢-•-§ŒÕ-骜Ëf ÅŒC-ÅŒ-ª½Õ©Õ ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ.- ®Ô‡¢ ‚£¾ÉyÊ¢ „äÕª½Â¹× Åç©¢-’ú …Ÿîu-’¹Õ© ‰Âî¾ ͵çjª½t¯þ ŸäO-“X¾-²ÄŸþ, šÌ°-„î© Íµçjª½t¯þ ¡E-„Ã-®ý-’õœþ, Åç©¢-’ú …Ÿîu-’¹Õ© ®¾¢X¶¾Õ ÆŸµ¿u-¹~ל¿Õ Nª¸½©ü, šÌ°„î, šÌ‡-Fb„î ¯äÅŒ©Õ «Õ«ÕÅŒ, ®¾ÅŒu-¯Ã-ªÃ-§ŒÕº, ª½O¢-Ÿ¿-ªý-骜Ëf, êªÍŒ©ü, XÔ‚ªý-šÌ§Œâ ÆŸµ¿u-¹~ל¿Õ „ç¢Â¹-{-骜Ëf, “’¹ÖX¾ÛÐ-1 ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ© ®¾¢X¶¾Õ¢ ÆŸµ¿u-¹~ל¿Õ ÍŒ¢“Ÿ¿-¬ì-È-ªý-’õœþ, 骄çÊÖu …Ÿîu-’¹Õ© ®¾¢X¶¾Õ¢ ÆŸµ¿u-¹~ל¿Õ P«-¬Á¢-¹ªý, …¤Ä-ŸµÄu§ŒÕ ¯äÅŒ©Õ £¾Çª½¥-«-ª½l´-¯þ-骜Ëf, «ÕºË-¤Ä-©ü-骜Ëf, WE-§ŒÕªý ©ã¹a-ª½ª½x ®¾¢X¶¾Õ¢ ¯äÅŒ «ÕŸµ¿Õ-®¾Ö-Ÿ¿-¯þ-骜Ë,f ªÃèü-¹×-«Ö-ªý-’¹Õ¤Äh, «ÖNÕœË ¯ÃªÃ-§ŒÕº, èÇc¯ä-¬Áyªý, ¹%†¾g-§ŒÖ-Ÿ¿„þ, ®¾M-«á-Dl¯þ, Êꪢ-Ÿ¿-ªý-ªÃ«Û, X¾ŸÄt-ÍÃJ ÅŒC-ÅŒ-ª½Õ©Õ DEÂË £¾É•-ª½-§ŒÖuª½Õ.- ®¾«Ö-„ä-¬Á¢©ð ‚ªî-’¹u-ÂÃ-ª½Õf© ’¹ÕJ¢* «á¢Ÿ¿Õ’à ͌Ja¢-Íê½Õ.- ’¹ÅŒ¢©ð …Êo “X¾A-¤Ä-Ÿ¿-Ê-©ÊÕ ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ©Õ ®Ô‡¢ Ÿ¿%†ÏdÂË B®¾Õ-éÂ--@Çxª½Õ.- ‡Fb-„î© ÊÕ¢* ª½Ö.-90, é’>-˜ãœþ ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ© ÊÕ¢* ª½Ö.- 120 ÍíX¾ÛpÊ “XÔNÕ§ŒÕ¢ «®¾Ö©Õ Íä®Ï, ª½Ö.-2©Â¹~© X¾J-NÕ-AÅî ‚ªî-’¹u-*-ÂË-ÅŒq-©ÊÕ Æ¢C¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÆN-¦µ¼Â¹h ªÃ†¾Z¢©ð “X¾A-¤Ä-Ÿ¿-Ê©Õ ª½Ö¤ñ¢-C¢-*-Ê{Õx ®Ô‡¢Â¹× Íç¤Äpª½Õ.-

…Ÿîu-’¹Õ©Õ «ÖÂ¹× “¤Äº-“X¾Ÿ¿¢.-.-: “X¾A-¤Ä-Ÿ¿-Ê-©ÊÕ X¾J-Q-L¢-Íù ®Ô‡¢ «ÖšÇx-œ¿ÕÅŒÖ, …Ÿîu-’¹Õ©Õ ÅŒ«ÕÂ¹× “¤Äº-“X¾-Ÿ¿-«Õ-¯Ãoª½Õ.- „ÃJ ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu-©Â¹× ®¾¢X¾Üª½g „çjŸ¿u-æ®-«-©¢-C¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× O©Õ’à ‚ªî-’¹u-ÂÃ-ª½Õf-©ÊÕ èÇK-Íä-²Äh-«ÕE ÅçL-¤Äª½Õ.- Æ«-®¾-ª½-„çÕiÅä …Ÿîu-’¹Õ©Õ, XϢ͵Œ-ʪ½Õx, „ÃJ ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu-©©ð ŠÂíˆ-¹ˆJ *ÂË-ÅŒqÂ¹× ª½Ö.-ÂîšË «ª½-éÂj¯Ã „ç*a¢-ÍŒ-œÄ-EÂË ®ÏŸ¿l´-„äÕ-Ê-¯Ãoª½Õ.- ¨ „äÕª½Â¹× ’¹ÅŒ¢©ð …Êo X¾J-NÕ-AE X¾ÜJh’à ‡Ah-„ä-§ŒÖ-©E ‚Ÿä-P¢-Íê½Õ.- ÅŒ«Õ „ÃšÇ Ÿµ¿Ê¢ Â¢ …Ÿîu-’¹Õ©Õ åXj²Ä Â¹ØœÄ ÍçLx¢-ÍÃ-LqÊ Æ«-®¾ª½¢ ©äŸ¿E, Æ¢Åà “X¾¦µ¼Õ-ÅŒy„äÕ ¦µ¼J-®¾Õh¢-Ÿ¿E ®Ô‡¢ ê®Ô-‚ªý Íç¤Äpª½Õ.- Åç©¢-’Ã-º-©ðE ÆEo wåXj„ä{Õ, Âêíp-êª{Õ ‚®¾Õ-X¾-“ÅŒÕ-©©ð *ÂËÅŒq, ‹XÔ …*ÅŒ „çjŸ¿u-æ®-«©Õ ¹Lp-²Äh-«ÕE Íç¤Äpª½Õ.- Âêíp-êª-{ÕÊÕ ÅŒ©-Ÿ¿¯äo KA©ð “X¾¦µ¼ÕÅŒy ‚®¾Õ-X¾-“ÅŒÕ-©ÊÕ BJa-CCl …Ÿîu-’¹Õ-©Â¹× *ÂËÅŒq ®¾Ÿ¿Õ-¤Ä-§ŒÖ©Õ Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{թ𠅢͌Õ-ÅÃ-«Õ-¯Ãoª½Õ.- ’âDµ, …²Ät-E§ŒÖ ‚®¾Õ-X¾-“ÅŒÕ-©Â¹× ª½Ö.- «¢Ÿä®Ï Âî{Õx, E©ð-X¶¾ªý ‚®¾Õ-X¾“A, >©Çx ꢓŸ¿ ‚®¾Õ-X¾-“ÅŒÕ-©Â¹× ª½Ö.-50 Âî{x ÍíX¾ÛpÊ «Õ¢Wª½Õ Íä²Äh-«ÕE Íç¤Äpª½Õ.- ‚ªî-’¹u-ÂÃ-ª½Õf-©åXj „ç¢{¯ä …ÅŒh-ª½Õy©Õ ƒ„Ãy-©E ®¾Ö*¢-Íê½Õ.- ¦ÕŸµ¿-„Ã-ª½„äÕ ¨ X¾Ÿ±¿-ÂÃEo ©Ç¢ÍµŒ-Ê¢’à “¤Äª½¢-Gµ-²Äh-«ÕE, ‡Fb-„î©Õ X¾C-«Õ¢C, é’>-˜ãœþ ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ©Õ X¾C-«Õ¢C, XϢ͵Œ-ʪ½Õx X¾C «Õ¢CÂË OšËE Åí©ÕÅŒ Æ¢Ÿ¿-èä-²Äh-«ÕE, ‚ „ç¢{¯ä ŠÂ¹šË, 骢œ¿Õ ªîV©ðx NÕT-LÊ „ÃJÂË èÇK “X¾“Â˧ŒÕ ÍäX¾-šÇd-©E ‚Ÿä-P¢-Íê½Õ.-

„ä-ÅŒÊ ®¾«-ª½º ®¾¢X¶¾Õ¢(XÔ‚ªý®Ô)åXj.-.-: …-Ÿîu-’¹Õ© XÔ‚ªý-®ÔåXj „ç¢{¯ä ÆŸµ¿u-§ŒÕÊ¢ Í䧌Ö-©E ®Ô‡¢ ê®Ô-‚ªý ÆEo ¬ÇÈ© «áÈu-ÂÃ-ª½u-Ÿ¿-ª½Õz-©ÊÕ ‚Ÿä-P¢-Íê½Õ.- D¤Ä-«R ÆÊ¢-ÅŒª½¢ DEåXj ®¾«Ö-„ä¬Á¢ \ªÃp-{Õ-Íä®Ï NŸµÄÊ Eª½g§ŒÕ¢ B®¾Õ-¹ע-šÇ-«ÕE ÅçL-¤Äª½Õ.-

èðÊ©ü «u«®¾n …¢œÄ©Ç?: Åç©¢-’Ã-º©ð èðÊ©ü «u«®¾n …¢œÄ©Ç?«ŸÄl? …¢˜ä ‡©Ç …¢¢œÄL? êÂœ¿ªý NŸµÄÊ¢, ®¾Ky®¾Õ E¦¢-Ÿµ¿-Ê©Õ ‡©Ç …¢œÄL.-.-.- Ưä Æ¢¬Ç-©åXj …Ÿîu’¹ ®¾¢X¶¾Ö© ÊÕ¢* ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ æ®Â¹-J-²Äh-«ÕE ®Ô‡¢ ê®Ô-‚ªý Íç¤Äpª½Õ.- ®¾¢X¶¾Ö©Õ ÅŒ«Õ “X¾A-¤Ä-Ÿ¿-Ê-©ÊÕ …Ÿîu’¹ ‰Âî¾ ¯äÅŒ ŸäO-“X¾-²Ä-ŸþÂ¹× ƒ„Ãy-©E ®¾Ö*¢-Íê½Õ.- O{-Eo¢-šË-åXj¯Ã ÅŒyª½-©ð¯ä …Ÿîu-’¹-®¾¢-X¶¾Ö-©Åî -¦µä-šÌ Eª½y-£ÏÇ-²Äh-«Õ-¯Ãoª½Õ.-

«ÕJ¢ÅŒ Æ¢ÂË-ÅŒ-¦µÇ-«¢Åî X¾E-Íä-§ŒÖL: NŸµÄÊ Eª½g-§ŒÖ© ÆÊ¢-ÅŒª½¢ ®Ô‡¢ …Ÿîu’¹ ¯äÅŒ-©ÊÕ …Ÿäl-P¢* “X¾®¾¢-T¢-Íê½Õ.- “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢, …Ÿîu-’¹Õ©Õ „äêªyª½Õ Âß¿E, ¤Ä©¯Ã ª½Ÿ±Ä-EÂË ÍŒ“Âé «¢šË „ê½E, …Ÿîu-’¹Õ© ®¾«Õ-®¾u© X¾{x ÅŒ«Õ “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ ²ÄÊÕ-¹Ø-©¢’à …¢{Õ¢-Ÿ¿E ÅçL-¤Äª½Õ.- Åç©¢-’ú ªÃ†¾Z ÆGµ-«%Cl´ ©Â¹~u¢Åî …Ÿîu-’¹Õ©Õ «ÕJ¢ÅŒ Æ¢ÂË-ÅŒ-¦µÇ-«¢Åî X¾E-Íä®Ï, “X¾¦µ¼ÕÅŒy ‚ŸÄ-§ŒÖEo åX¢ÍÃ-©E ÂîªÃª½Õ.-

…Ÿîu’¹ ®¾¢X¶¾Ö© “X¾¬Á¢-®¾©Õ: ®Ô‡¢ “X¾Â¹-{Ê „ç¢{¯ä ‚§ŒÕÊ ÆŸ¿Õs´ÅŒ Eª½g§ŒÕ¢ B®¾Õ-¹×-¯Ão-ª½E …Ÿîu’¹ ®¾¢X¶¾Ö© ¯äÅŒ©Õ “X¾¬Á¢-®Ï®¾Öh ê®Ô-‚ªýÊÕ ®¾¯Ãt-E¢-Íê½Õ.- ’¹ÅŒ “X¾¦µ¼Õ-ÅÃy-©Â¹× GµÊo¢’à X¾C ENÕ-³Ä© «u«-Cµ-©ð¯ä ®Ô‡¢ ‚ªî-’¹u-ÂÃ-ª½Õf-©åXj ÅŒÕC Eª½g§ŒÕ¢ B®¾Õ-¹×-¯Ão-ª½E, ‚§ŒÕ-ÊÂ¹× ÅëբÅà ª½Õº-X¾œË …¢šÇ-«ÕE ŸäO-“X¾-²ÄŸþ, ¡E-„Ã-®ý-’õœþ, Nª¸½-©ü©Õ ÅçL¤Äª½Õ.- D¤Ä-«R ÅŒªÃyÅŒ XÔ‚-Kq-åXj¯Ã ®Ô‡¢ ƒ©Ç¢šË «Õ¢* Eª½g-§ŒÕ„äÕ B®¾Õ-¹ע-šÇ-ª½E N¬Áy-®Ï-®¾Õh-¯Ão-«ÕE Íç¤Äpª½Õ.- X¾E-„ä-@Á-©Åî ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©ä¹עœÄ NŸµ¿Õ-©ÊÕ Eª½y-Jh-²Äh-«ÕE, “X¾¦µ¼Õ-ÅÃy-ŸÄ-§ŒÖEo åX¢Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Â¹%†Ï-Íä-²Äh-«ÕE Íç¤Äpª½Õ.- ‚ªî-’¹u-ÂÃ-ª½Õf-©åXj ®Ô‡¢ Eª½g-§ŒÕ¢åXj £¾Çª½¥¢ «u¹h¢-Í䮾Öh «Õ¢’¹-@Á-„ê½¢ ²Ä§ŒÕ¢“ÅŒ¢ šÌ‡-Fb„î, šÌ°„î, ƒÅŒ-ª½“Åà X¾©Õ “X¾¦µ¼ÕÅŒy ÂêÃu-©-§ŒÖ© «Ÿ¿l ªÃuM©Õ Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ.- {¤Ä-®¾Õ©Õ ÂÃLa, NÕª¸Ã-ªá©Õ X¾¢Íê½Õ.-

Your Rating:
-
Overall Rating:
3.1
ప్రసాద్
11:28 AM
గవర్నమెంట్ అధికారులు వైద్యం చేయిమ్చుకోగలరు పేదలు అల కాదు .
బొద్దిరెడ్డి దేవేందర్ Reddy
11:27 AM
గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు వారికీ జీతాలు ఎక్కువగా నే ఉన్నాయ్.మళ్లీ మీరు వాళ్ళకే అన్ని సౌకర్యాలు ఇస్తున్నారు.వాటికీ అయ్యే డబ్బు తో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ను బాగు చేయచ్చు . ఎన్నో పరికారాలు కొనచ్చు .ఈ రొజులో ఎంతో మంది సరియిన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ బాగు లేక చనిపోతున్నారు .చాల మంది ప్రజలు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కి వెళ్ళడానికి బయపడుతున్నారు.కానీ అవి మేకు అర్ధం కావు.ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన ఈ స్కెం ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఉద్యొగ్లు మరియు ప్రైవేటు హాస్పిటల్స్ మాత్రమే బాగుపడుతాయ్ .కానీ సామాన్య ప్రజలు మాత్రం ఎటువంటి లాబం మాత్రం లేదు.ఇప్పటికి ఐన సామాన్య ప్రజల గురుంచి అలోచినచండి. మీ రాజకీయ స్వార్ధం గురుంచి ఆలోచించకండి. అదే డబ్బు తో కరెంట్ తీసుకురండి రైతులు కరెంట్ లెకు పంటలు ఎండిపోయ్ రైతులు నరకం అనుబవిస్తున్నారు .ఆత్మ హత్యలు చేసుకుంటున్నారు .దయచేసి పేద ప్రజల గురుంచి పట్టించుకోండి .కరెంటు లేక కార్మికులు రోడ్ న పడ్డారు .ఎన్నో కంపెనీస్ ఈ రోజున ముస్తున్నారు .దయచేసి సామాన్య ప్రజల కు న్యాయం చేయండి .
రవి ఆడెపు
11:21 AM
c m నిర్ణయము సరిఐనది .
చంద్ర శేఖర్. రెట్ద్.అగ్రి.ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ తెలం
11:09 AM
తెలంగాణా హాన్'బలే చీఫ్ ministers గారికి థాంక్స్.
s.s.Lakshmi
11:07 AM
Mundu fluoride baditulni kapadali variki manchi neerichi daharthi tercheka migilinavi cheyyochu
Pavankumar
10:49 AM
ఉద్యోగులకు ఎందుకు? FARMERSKI, కూలీలకు,చేనేత వాళ్ళకు ఇవ్వాలి.
tirumal
10:45 AM
Please take decesion on PRC immediately
Raj
10:41 AM
ఈ రాజకీయ నాయకులకి రైతు కష్టాలు కనపడవు .....
విజయ్
09:46 AM
సంపాదించే వాళ్ళకి ఇంక ఫ్రీ ఇస్తా అంటారు...హెల్త్ కొరకు మనీ లేని ఎంప్లాయ్ ఉన్నారా?? అన్నం పండించే రైతు కు అదే evamante evaru...సంపదేంచే వాళ్ళు సంపదిస్తునే ఉండాలి..పేదరికం తో ఉండే వాళ్ళు అలానే ఉండాలి..తటస్ ది గవర్నమెంట్ వెఇవ్ అండ్ విసిఒన్..హాండ్స్ అఫ్ ఠిస్ గవర్నమెంట్
venureedy
08:39 AM
నీకు ఓట్లు వేసింది ఉద్యోగులేనా.. సామాన్య ప్రజలు కాడ. ప్రబుత్వోద్యోగులకు జీతాలు రావట్లేదా.. రైతులకు, చేనేత కార్మికులకు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆరోగ్య కార్డు లిస్తే నీ సొమ్మేం పోయింది. అసలు నీన్ను అమనాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు .. ( Beeeeeeeep sound)

“X¾•-©Â¹× N¬Çy®¾¢ ¹L-T¢-Íä©Ç ¤òM-®Ï¢’û

¤òM®¾Õ ®Ï¦s¢C “X¾•-©Â¹× N¬Çy®¾¢ ¹L-T¢-Íä©Ç „çÕ©-’Ã-©E å®j¦-ªÃ-¦ÇŸþ ¤òM®¾Õ ¹NÕ-†¾-ʪý ®ÔO ‚Ê¢Ÿþ ®¾Ö*¢-Íê½Õ.- «Õ¢’¹-@Á-„ê½¢ ¤òM®¾Õ Æ«Õª½ Oª½Õ© ®¾¢®¾t-ª½º C¯î-ÅŒq-„ÃEo...

Ɠ¹«Õ „Ãu¤Ä-ªÃ-EÂË ªÃ•-Â̧ŒÕ Æ¢œ¿ !

-'ÆÊ-Cµ-ÂÃ-J-¹¢’à ¦Çº-®¾¢Íà Ō§ŒÖª½Õ Í䮾Öh •J-TÊ N²òp´-{¢©ð Æ«Ö-§ŒÕ-¹ש “¤ÄºÇ©Õ ¦L-’íÊo ®¾¢X¶¾Õ-{Ê ²ò«Õ-„ê½¢ Ō֪½Õp-’î-ŸÄ-«J >©Çx©ð Íî{Õ-Íä-®¾Õ-¹עC.

ÅêÃV«y©Ç Ÿµ¿ª½©Õ

>©Çx©ð {¤Ä-ÂÃ-§ŒÕ© Ÿµ¿ª½-©Â¹× éªÂ¹ˆ-©ï-ÍÃaªá.- ²Ä«Ö-ÊÕuœ¿Õ ÂíÊ-©äE NŸµ¿¢’à Ÿµ¿ª½©Õ X¾©Õ-¹×-ÅŒÕ-¯Ãoªá.- ®¾¢¦¢-CµÅŒ ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ© X¾ª½u-„ä-¹~º Âíª½-«-œ¿-œ¿¢Åî „ÃšË Ÿµ¿ª½-©Â¹× Æœ¿Öf ÆŸ¿ÕX¾Û ©ä¹עœÄ ¤òÅî¢C.-

¬Ç¢A ¦µ¼“Ÿ¿-ÅŒ-©-Åî¯ä “X¾’¹A

-'¹E-XÏ¢-ÍŒE ¯Ã©Õ’î ®Ï¢£¾Ç„äÕ ¤òM®ý.- ʪ½ÕE ʪ½-®Ï¢-£¾É-«-ÅÃ-ª½„äÕ ª½Â¹~¹ ¦µ¼{Õœ¿ÕÑ- ÆE «áÈu-«Õ¢“A ÍŒ¢“Ÿ¿-¦Ç-¦Õ-¯Ã-§Œáœ¿Õ ¤òM-®¾Õ© 殫-©ÊÕ ¬ÇxX¶ÏÕ¢-Íê½Õ.- ÊÖÅŒÊ ªÃ†¾Z ªÃ•-ŸµÄ-E©ð...