Âõ-¯çq-L¢’û, -ƒ¢-Tx-†ý -N-¦µÇ’Ã-©Â¹× -OÕ ®¾¢--Ÿä£¾É-©Õ X¾¢-¤Ä-Lq-Ê -*ª½Õ-¯Ã-«Ö:-

-ÍŒ-Ÿ¿Õ-«Û -œç®ýˆ,
¨¯Ãœ¿Õ Âêípꪚü ‚X¶Ô®¾Õ, ªÃ„çÖ° X¶Ï©üt ®ÏšÌ
-Æ-¯Ã-èüX¾Üªý -“’Ã-«Õ¢,
£¾Ç-§ŒÕ-Åý-Ê’¹ªý -«Õ¢-œ¿-©¢
ª½¢’Ãéª-œËf ->-©Çx.
Åç©¢-’ú. 501512
edc@eenadu.net

EENADU CHADUVU - Education Information Portal
Spoken English
2015


 
  October - 2015
September - 2015
  August - 2015
  July - 2015
June - 2015   May - 2015
  April - 2015
March - 2015
  February - 2015
  January - 2015

2014
     
December - 2014   November - 2014   October - 2014
September - 2014   August - 2014   July - 2014
June - 2014   May - 2014   April - 2014
March - 2014   February - 2014   January - 2014
2013
       
December-2013   November-2013   October-2013
September - 2013   August - 2013   July - 2013
June- 2013   May- 2013   April- 2013
March - 2013   February - 2013   January - 2013
2012
       
December-2012   November-2012   October-2012
September - 2012   August - 2012   July - 2012
June- 2012   May- 2012   April- 2012
March - 2012   February - 2012   January - 2012
2011
 
December - 2011   November - 2011   October - 2011
September - 2011   August - 2011   July - 2011
June - 2011   May - 2011   April - 2011
March - 2011   February - 2011   January - 2011
2010
 
December - 10   November - 10   October - 10
September - 10   August - 10   July - 10
June - 10   May - 10   April - 10
March - 10           February - 10     January - 10
2009
 
December - 09   November - 09   October - 09
September - 09   August - 09   July - 09
June - 09   May - 09   April - 09
March - 09   February - 09   January - 09
2008
 
December - 08   November - 08   October - 08
September - 08   August - 08   July - 08
June - 08   May - 08   April - 08
March - 08   February - 08   January - 08
2007
 
December - 07   November - 07   October - 07
September - 07   August - 07   July - 07
June - 07   May - 07   April - 07
March - 07   February - 07   January - 07
2006
 
December - 06   November - 06   October - 06
September - 06   August - 06   July - 06
June - 06   May - 06   April - 06
March - 06   February - 06   January - 06
2005
 
December - 05   November - 05   October - 05
September - 05   August - 05   July - 05
June - 05        
 
 
 
 
 

  • Railway Recuritment Board
  • Kovida