For Advertising Click Here Friday, October 24, 2014 Home

Feedback

ETV PROGRAMME GUIDE
…-Ÿ¿-§ŒÕ¢
06:00 -‚ªÃ-Ÿµ¿-Ê
06:30 ÆÊo-ŸÄÅŒ  
07:00 ¨šÌO ÊÖu®ý  
07:30 ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh: -“¦£¾Çt--“Q -ÍÃ’¹¢--šË Âî-˜ä-¬Áyª½ªÃ-«Û -“X¾-«-ÍŒ-Ê¢... -«á¹׈ -OÕ-Ÿ¿ X¾Û-{Õd-«Õ-ÍŒa -…¢-˜ä... ÂÃ-Kh¹¢-©ð - 
P-„êÃ-Ÿµ¿-Ê -ƒ----Íäa X¶¾-L-ÅÃ-©Õ...
08:30 šÇM-«Ûœþ ˜ãj„þÕ 
09:00 ¨¯Ãœ¿Õ ®ÏE«Ö:  --‚-§ŒÕ-Ê ÂË-Ÿ¿lª½Õ 
“X¾ŸµÄÊ ÅêÃ-’¹º¢: 
--•’¹X¾-A-¦Ç-¦Õ, ª½-«Õu¹%--†¾g
-«Õ-ŸµÄu£¾Ço¢
12:00 ÆGµ-'ª½Õ*Ñ:  “æX¹~-Â¹×©Õ ÂîJÊ «¢{ '’îª½Õ -*¹׈-œ¿Õ ÂÃuéª-šü -„äX¾Û-œ¿ÕÑ, ®Ôyšüq Æ¢œþ ²ÄoÂúq '®Ôy-šü ÂÃ-ªýo Âí-¦s-J £¾Ç---©ÇyÑ, ''-«ÜJÑÑ¢Íä «¢{ '-²ò-§ŒÖ-„ç-èü -“åX¶j-œþ éªj®ýÑ, '-²ò-§ŒÖÐ65Ñ, ÅŒ§ŒÖª½Õ Íäæ® NŸµÄÊ¢. ƒ¢šË-Lx-¤Ä-CÂÌ …X¾-§çÖ-’¹-X¾œä «¢šË¢šË *šÇˆ©Õ. 
01:00 ²Ädªý «Õ£ÏÇ@Á  („çÕ’Ã ê’„þÕ ³ò) -- 
02:00 ÆGµ-æ†Â¹¢ (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©þ)
02:30 ‚œ¿Ÿä ‚ŸµÄª½¢ (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©þ)
03:00 ƢŌÓ-X¾Ûª½¢ (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©ü)
03:30 „äÕX¶¾Õ-«Ö© (JXÔšü)

 
-²Ä-§ŒÕ¢-“ÅŒ¢
04:00 PȪ½¢ (JXÔšü)
04:30 ¤Äœ¿ÕÅà B§ŒÕ’à  (JXÔšü) -- 
06:00 -èãj £¾Ç-ÊÕ-«Ö-¯þ  (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©þ)
06:30 PȪ½¢ (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©þ)
ªÃ-“A
07:00 ¦µÇªÃu-«ÕºË  (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©þ)
07:30 «ÕÊ®¾Õ «Õ«ÕÅŒ (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©þ)
08:00 ²ÄyA-*-ÊÕ-¹שՠ (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©ü)
08:30 „äÕX¶¾Õ-«Ö©  (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©üþ)
09:00 ¨šÌO ÊÖu®ý  
09:30 -‡Âúq--“šÇ -•-¦ª½l®ýh:  (--¯Ã-¯þ ²ÄdXý ÂÃ-„çÕ-œÎ -³ò) 
10:45 '®¾ª½ŸÄ ®¾ª½-ŸÄ’ÃÑ (ÂÄç՜Π“¤ò“’ÄþÕ)

 
¨--šÌ-O -‚¢---“Ÿµ¿--“X¾-Ÿä-¬ü Âê½u-“¹-«Ö-©Õ
…--Ÿ¿-§ŒÕ¢: «Õ-ŸµÄu£¾Ço¢: ²Ä-§ŒÕ¢-“ÅŒ¢: ªÃ-“A: ƪ½l´ªÃ-“A:
0-5-30 ÅŒ-«Õ-²ò-«Ö 
--èðu-Aª½_-«Õ-§ŒÕ 
06-00 -X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«-¢ 
0-6-30 -“¤Äª½n-¯Ã ®¾-«Õ-§ŒÕ¢ 
07-00 ƢŌ-ªÃuNÕ 
07-30 ¨šÌO 360 0 
08-30 §Œá« 
09-30: ----®¾Õ-&-¦µ¼-« 
10-00 -------X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
10-30 ¨šÌO šÇÂÌ®ý 
11-00 --X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
11-30 ƒD ®¾¢’¹A!
12-00 -----X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
01-00 -----¨šÌO 360 0 
02-00 -----®¾--" 
02-30 --X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
02-35 -----®¾--" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
03-30- ----®¾Õ-&-¦µ¼-«
04-00 -----X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
04-30: Bª½n-§ŒÖ“ÅŒ: 
---“Q -²ò-«Õ¯Ã----Ÿ±ää-¬Áyª½ ²Äy-NÕ 
-‚-©-§ŒÕ¢, ²ò-«Õ-¯Ã-Ÿ±þ, ’¹Õ-•ªÃ-Åý 
05-00 -X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
05-30 ƢŌ-ªÃuNÕ 
06-00 X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ
07-00 ----X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
07-30 -----------ƒ-D ®¾¢’¹-A 
08-00 ---¨šÌO 360 0 
09-00 “X¾A-Ÿµ¿yE 
09-30 §Œá« 
10-00 -------X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
10-30 ¨šÌO šÇÂÌ®ý 
11-00 -------X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
11-30 -------ƒ-D ®¾¢’¹-A

 
¨--šÌ-O --Åç-©¢’Ã-º Âê½u-“¹-«Ö-©Õ
…--Ÿ¿-§ŒÕ¢: «Õ-ŸµÄu£¾Ço¢: ²Ä-§ŒÕ¢-“ÅŒ¢: ªÃ-“A: ƪ½l´ªÃ-“A:
05-30 ÅŒ-«Õ-²ò-«Ö 
--èðu-Aª½_-«Õ-§ŒÕ 
06-00 -X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«-¢ 
0-6-30 -§Œá« 
07-00 ƢŌ-ªÃuNÕ 
07-30 ¨šÌO 360 0 
08-30 §Œá« 
09-00 -X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
09-30: ¨šÌO šÇÂÌ®ý 
10-00 -------X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
10-30 ®¾Õ&-¦µ¼« 
11-00 --X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
11-30 ƒ-D ®¾¢’¹-A
12-00 -----X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
01-00 ----¨šÌO 360 0 
02-00 -®¾-" 
02-30 X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
02-35 -®¾-" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
03-30: Bª½n-§ŒÖ“ÅŒ: 
-“Q -Hµ-«Õ -¬Á¢Â¹ª½ -èðu-A--Jx¢’¹ 
êÂ~-“ÅŒ¢, Hµ-«Õ -¬Á¢Â¹ª½¢, 
-«Õ£¾ÉªÃ-†¾Z 
04-00 X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
04-30: ®¾Õ&-¦µ¼« 
05-00 -----X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
05-30 -ƢŌ-ªÃuNÕ 
06-00 -----X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ 
07-00 X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
07-30 -----------ƒ-D ®¾¢’¹-A 
08-00 ---¨šÌO 360 0 
09-00 -“X¾-A-Ÿµ¿y-E 
09-30 §Œá« 
10-00- X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
10-30: ¨šÌO šÇÂÌ®ý 
11-00 -------X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
11-30 ----------------ƒ-D ®¾¢’¹-A

 
¨šÌO …ª½Öl ͵ïç©ü Âê½u-“¹-«Ö©Õ
…--Ÿ¿-§ŒÕ¢: «Õ-ŸµÄu£¾Ço¢: ²Ä-§ŒÕ¢-“ÅŒ¢: ªÃ-“A: ƪ½l´ªÃ-“A:
6-00 „çÕ£¾Ç-X¶Ï-©üÐ-ƒÐ-†¾«Ö 
6-30 X¶¾¾ªÃt-¯þ---ЃР-ƒ-©Ç£ÏÇ 
7-00 -----È-¦ªý-¯Ã-«Ö(ÊÖu®ý) 
7-30 -Æ-©Ç-NÕ -«Õ¢-•ªý 
8-00 ---‘Ç®ý ¦ÇÅý 
8-30 Æ¢V-«Õ-¯þÐ-ƒÐ -E-²Äy¯þ 
9-00 œçªáM “¤ò“’â 
“X¾„çÖ-†¾¯þ 
9-05 C-©üæ® 
10-00 -Ȧªý å®p-†¾-©ü 
10-30 -§Œá-«- ¦µÇª½-Åý 
11-00 ----˜ã-L-“¦Ç¢-œþ 
11-30 -©-•b-Åý 
12-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
12-30 Æ-ŸÄ 
1-00 -‘ä-©ü -‘ä-©ü -„äÕ 
2-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
4-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
5-00 -‘Ç-ÊÖ-¯þ ÂË -¦Ç-Åý 
6-00 -‚-„î -…ª½Öl ®Ô-‘ü-¯ä 
6-30 -Æ-•-¦ü -Ÿ¿Õ-E-§ŒÖ
7-00 ÂÃ-Qtªý --ÊÖu®ý 
7-30 ‘Ç®ý-¦ÇÅý (ÊÖu®ý) 
8-00 £¾Ç-«Öêª --«Õå®j-©ü 
9-00 9PM -È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
9-30 --VªýtÂË -Ÿ¿²Äh-¯þ 
10-00 -‚-©ÇNÕ- 
«Õ-¢•ªý-(ÊÖu®ý) 
10-30 --‚Xý -»ªý -£¾Ç-„þÕ 
11-30 ®¾Õ--J^´§çÖ¢æ® --‚ê’
12-00 --’îx-¦-©ü -˜ã-M-«Ö---©ü 
12-30 ----˜ã-L-“¦Ç¢-œþ 
1-00 Æ¢V-«Õ-¯þÐ-ƒÐ 
-E-²Äy¯þ 
1-30 -X¶¾ªÃt-¯þ -¨ -ƒ-©Ç£ÏÇ 
2-00 È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
2-30 -C-©üæ® 
3-30 Vªýt ÂË --ŸÄ²Äh-¯þ- 
4-00 È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
4-30 -»ªý X¶Ï-©üt -¦-F 
5-00 ©-•b-Åý 
5-30 £¾Ç-„þÕ £¾Çô¢ê’ 
ÂÃ-„þÕ-§ŒÖ-¦ü

Home